ตำแหน่งงาน

Sale Executive
รายละเอียดของงาน
  • รับผิดชอบติดต่อประสานงานระหว่างทีมขายกับลูกค้า
  • จัดเตรียมและเก็บข้อมูลใบวางบิล ใบส่งของ เอกสารการเก็บเงิน และ ใบกำกับภาษี
  • ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ หรือ Vendorในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามวันที่นัดหมาย
  • ดูแลการเปิดออเดอร์ และ จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานขาย
  • เก็บข้อมูลและติดตามการชำระเงินของลูกค้า
  • รับผิดชอบดูแลรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิม พัฒนาความสัมพันธ์รวมถึงขยายยอดขายกับกลุ่มลูกค้าเดิมให้มากขึ้น
  • จัดทำข้อมูลลูกค้าเดิม และ ลูกค้าใหม่
  • สนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
  • จัดเก็บเอกสารและรายงานผลการดำเนินงานต่างๆให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
  • จัดทำเอกสารBidding, TOR ,BOQ
  • สรุปยอดขาย และ วางแผนการลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย
  • มีส่วนร่วมในการส่งมอบงานกับลูกค้า
  • ตรวจสอบเช็คสินค้าที่สั่งซื้อให้ถูกต้องตามTOR / สัญญาที่ทำกับลูกค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • อายุ 25-35 ปี เพศหญิง เพศชาย(เกณฑ์ทหารแล้ว)
  • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านการคีย์ข้อมูล และ การประสานงาน
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานเป็นทีม และมีทัศนคติที่ดีต่อทีม
  • มีทักษะการสื่อสารกับลูกค้า และ ทีมได้เป็นอย่างดี
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถพูดคุย พบปะกับบุคคลที่หลากหลายได้ด้วยความมั่นใจ
  • มีความกระตือรือร้นในการหาความรู้ และ ข้อมูลที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
  • สามารถรับRequirement ที่ได้จากการไปพบลูกค้า และนำมาสรุปให้กับทีมขายได้อย่างครบถ้วน
Sale Support
รายละเอียดของงาน
  • ศึกษาเข้าใจสินค้าของบริษัทเป็นอย่างดี
  • ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ
  • หาลูกค้าใหม่ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเก็บข้อมูลและนำเสนอสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  • นัดลูกค้า เพื่อนำเสนอ เก็บข้อมูล และทำการทดลอง
  • ทุกครั้งที่มีการออกไปพบลูกค้า พนักงานขายต้องจัดทำส่ง Planning และทำ Reportรายงานเป็นประจำสัปดาห์ เพื่อจัดส่งให้หัวหน้างาน
  • ประสานงานระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ในแผนกอื่นๆของบริษัทอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
  • ติดตามความคืบหน้า ใบเสนอราคา และปิดการขาย
  • ให้คำปรึกษา แก้ปัญหา และบริการหลังการขายให้ลูกค้า
  • ปฏิบัติงานอื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • อายุ 25-35 ปี เพศหญิง เพศชาย(เกณฑ์ทหารแล้ว)
  • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
  • ใช้คอมพิวเตอร์, words, excels, powerpoints ได้
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบสูง
  • มีประสบการณ์การขายสินค้าที่ต้องอาศัยความรู้ ทาง ด้านเทคนิค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารดี มีอัธยาศัย
  • เรียนรู้เร็ว สามารถทำงานและรับผิดชอบในสภาวะกดดันได้
IT System Engineer
รายละเอียดของงาน
  • ช่วยฝ่ายขาย และให้คำปรึกษาเรื่องเทคนิค ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ สำหรับบุคคลธรรมดา องค์กร และภาครัฐ
  • สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น IOT, AI, Metaverse,Server
  • ทดสอบก่อนติดตั้ง / ติดตั้ง /ร่วมติดตั้งกับ Supplier ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า
  • ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบต่างๆที่ติดตั้งให้กับลูกค้า ให้สามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
  • สามารถติดตั้ง ดูแล รักษา และตรวจสอบระบบโครงข่าย ( Lan, Wifi, Router, Firewall, E-Mail, etc )
  • สามารถรับRequirement จากลูกค้าเพื่อนำกลับมาวางแผนกับทีมฯ และดูแลการติดตั้งตามRequirement ของลูกค้า
  • สามารถดำเนินการตรวจสอบ หาสาเหตุของปัญหาเมื่อเกิดปัญหาการใช้งาน หรือ ข้อขัดข้อง
  • สามารถประสานงานกับSupplier / Vendor เพื่อดำเนินการติดตั้งอย่างถูกต้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • อายุ 25-35 ปี เพศชาย(ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านงานดูแล ติดตั้ง ระบบคอมพิวเตอร์ และโครงข่าย remote การแก้ไขปัญหากับลูกค้า
  • สามารถเดินทางไปทำงาน On Site ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • สามารถทำงานเป็นทีม, มีทัศนคติที่ดีต่อทีม และช่วยเหลือทีมเป็นอย่างดี
  • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ กล้าลองผิด ลองถูก
  • มีทัศนคติที่ดี และมีความคิดสร้างสรรค์ในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
  • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถรับผิดชอบต่อผลงานของตัวอง
  • สามารถวางแผนการทำงานด้วยตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเรียงลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีทักษะการสื่อสารกับทีม และลูกค้าได้อย่างดี และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • มีความละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์
  • มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาทำงาน
  • มีความกล้าในการตัดสินใจ และรับผิดชอบการตัดสินใจของตนเองได้
System & Technical Support
รายละเอียดของงาน
  • ดูแลรับผิดชอบ จัดการ แก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจน Software และ Hardware ขององค์กรให้อยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
  • ประสานงานกับ Vendor เพื่อแก้ไขในกรณีระบบมีปัญหา
  • Document and Inventory Process
  • ดูแลระบบ Server และ Network
  • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย
  • แก้ไขและวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุการแก้ไขเบื้องต้นได้
  • สามารถประเมินและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์ภายในได้บ้าง
  • ติดตั้งสายอินเตอร์เน็ต และติดตั้งคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ + เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้เรียบร้อย
  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • อายุ 25-35 ปี เพศหญิง เพศชาย(เกณฑ์ทหารแล้ว)
  • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านงานดูแล ติดตั้ง ระบบคอมพิวเตอร์ การแก้ไขปัญหากับลูกค้า
  • สามารถใช้ Microsoft Excel ได้
  • มีใจรักบริการ Service Mind
  • สามารถทำงานเป็นทีม และมีทัศนคติที่ดีต่อทีม
  • มีทักษะการสื่อสารกับลูกค้า และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
Accounting Officer
รายละเอียดของงาน
  • จัดทำเอกสารใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ใบวางบิล / ใบแจ้งหนี้ได้อย่าถูกต้อง ละเอียด /รัดกุม/ รอบคอบก่อนรับหรือ นำส่งให้ลูกค้า
  • สามารถจัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
  • การดูแลต่ออายุWarranty สินค้าหรือบริการของลูกค้าที่ยังอยู่ในระยะประกันที่บริษัทฯต้องดูแล รวมถึง การต่ออายุ Domain ต่างๆของบริษัท
  • การขอหนังสือสำคัญของบริษัทฯกับหน่วยงานต่างๆ และ การขอหนังสือสำคัญจากSuppliers / Partners เมื่อติดต่อครั้งแรก เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความน่าเชื่อถือของบริษัทฯที่ติดต่อด้วย
  • จัดการภาระผูกพันทางบัญชีต่างๆที่บริษัทฯผูกพันกับ Suppliers หรือ ลูกค้าจนจบระยะผูกพัน
  • จัดการทำรายงานบัญชีรายสัปดาห์ / รายเดือนนำเสนอผู้บริหาร
  • จัดทำสรุปบัญชีรายรับ /รายจ่าย รายงานผู้บริหารทุกเดือน
  • จัดทำใบสำคัญจ่ายที่ต้องนำจ่ายSupplier / Partners เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติรการจ่ายเงิน และจ่ายทันกำหนดเวลาทุกครั้ง
  • ปรับฐานข้อมูลทางบัญชีอย่างสม่ำเสมอ และ อัปเดตข้อมูลทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง แม่นยำที่สุด
  • นำเสนอรายงานทางบัญชีด้วยโปรแกรมPivot
  • ทำรายงานสินค้าในสต็อกทุกสิ้นเดือนอย่างสม่ำเสมอ
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศหญิง อายุ 25-40 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี หรือ ส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความละเอียดรอบคอบ แม่นยำ และมีความชำนาญเกี่ยวกับตัวเลข
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรมExcel ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขมาวิเคราะห์นำเสนอผลงานได้ โดยเฉพาะโปรแกรม Pivot
  • สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รอบคอบ
  • สามารถทำงานเป็นทีมเวิร์ค มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ และ มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
Procurement Officer
รายละเอียดของงาน
  • ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ
  • จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร
  • ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เป็นตัวแทนติดต่อ ประสานงานขององค์กร และผู้ขายสินค้า
  • เจรจาติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
  • สามารถคัดเลือก /ตรวจสอบคู่ค้า(Partners) หรือ  Suppliers ที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมที่ดี
  • สรรหา เปรียบเทียบราคาและต่อรองราคากับ Supplier ตามคำร้องของหน่วยงานภายในบริษัท
  • วางแผนการทำงานและตรวจสอบใบขอซื้อจากแผนกต่างๆ
  • ดูแลจัดการออกใบสั่งซื้อ และประสานงานระหว่างซัพพลายเออร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ประสานงานกับซัพพลายเออร์จนสิ้นสุดกระบวนการสั่งซื้อ
  • จัดทำข้อมูลรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ ของส่วนงานจัดซื้อตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ติดตามการสั่งซื้อให้เป็นไปตามกำหนดการจัดส่งสินค้าและความต้องการของแต่ละฝ่ายในองค์กร
  • จัดทำข้อมูลผู้ขาย, ร้านค้า, ราคาสินค้า, รายการสินค้า เพื่อสรุปเป็นรายงานประจำเดือน
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศชาย / หญิง อายุ 25-40 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  • มีทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อสินค้า และการวิเคราะห์ข้อมูล
  • สามารถทำงานเป็นทีมเวิร์ค มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และ เจรจาต่อรอง
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐานของ Microsoft Excel
  • สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนการจัดซื้อได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ
  • สำรวจเปรียบเทียบราคาสินค้าที่ได้รับการอนุมัติให้สั่งซื้อ
  • สามารถจัดซื้อสินค้าไอที วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ให้ทันตามความต้องการ

ช่องทางส่งใบสมัครงาน

E-mail : director@ssanetwork.co.th

Tel : 084-088-8490 (K. สุวรรณา)

LINE : @ssanetwork

ช่วงเวลาที่ติดต่อ : จ. – ศ.  08.30 – 17.00

สถานที่ปฏิบัติงาน

35/114 ซอย รัชดาภิเษก 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Other Story