Big Data (บิ๊กดาต้า)

การใช้งานข้อมูลจำนวนมหาศาลร่วมกับการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อให้เข้าใจเหตุการณ์ แนวโน้ม และกิจกรรมอย่างลึกซึ้งและมีประโยชน์ขึ้น