SSA Network (Thailand) นำนวัตกรรม IoT Gateway ร่วมแสดงในงานเปิดตัว PEA Hive Platform

pea-hive-platform-ssanetwork-040917-0
pea-hive-platform-ssanetwork-040917-0
pea-hive-platform-ssanetwork-040917
pea-hive-platform-ssanetwork-040917

เรียนเชิญ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักพัฒนา IoT และ Device เข้าร่วมงานเปิดตัวและสัมมนา PEA Hive Platform พร้อมเยี่ยมชมนวัตกรรม IoT Gateway ที่บูธ SSA Network (Thailand) เอส เอส เอ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย)
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 ณ โถงชั้น 6 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ถ.งามวงศ์วาน
ลงทะเบียนเข้างาน  >>http://bit.ly/2xDfYWf

#PEA_Hive_Plaform  #IoT_ASEAN #SSA_Network #SmartHome #บ้านอัจฉริยะ

PEAHiVEPlatform_Poster-ssanetwork
PEAHiVEPlatform_Poster-ssanetwork
โครงการ PEA Hive Platform
เมื่อโลกในยุคดิจิทัลหมุนเร็วขึ้นกว่าเดิม เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปพร้อมๆ กับแนวโน้มการใช้พลังงานทดแทนมาผลิตกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น การปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยจึงเป็นเรื่องสำคัญ
และเพื่อเตรียมพร้อมในการตั้งรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จึงตั้งเป้าหมายด้านการพัฒนาองค์กร พัฒนาศักยภาพบุคลากร และพร้อมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ด้านการบริการที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีมากถึง 18.6 ล้านคน รวมทั้งคนไทยทุกคนด้วยนโยบาย PEA4.0 สู่เป้าหมายของการเป็น “การไฟฟ้าแห่งอนาคต”
 PEA Hive Platform (พี-อี-เอ ไฮฟว์ แพลต-ฟอร์ม) เป็นแพลตฟอร์มระบบบริหารและจัดการพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะที่ทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งเน้นให้เป็นแพลตฟอร์มที่มีจุดเด่นด้านการจัดการพลังงานเป็นเลิศสำหรับบ้านพักอาศัยและสอดคล้องกับพลังงานทดแทนที่ผลิตได้ เช่น Solar PV Rooftop เพื่อให้การใช้พลังงานสุทธิของบ้านเป็นศูนย์ (Net-Zero Energy)หรือใกล้เคียงและรองรับการใช้พลังงานในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งจะเปลี่ยนบ้านพักอาศัยธรรมดาให้เป็นบ้านอัจฉริยะ (Smart Home)
นอกจากนี้ PEA Hive Platform ได้ถูกพัฒนาให้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Appliances) และอุปกรณ์อัจฉริยะ (IoT) ได้อย่างหลากหลาย และเปิดให้นักพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้เข้ามาร่วมพัฒนาอุปกรณ์และแอพพลิเคชั่นให้ตรงความต้องการมากขึ้น
PEAHiVEPlatform-ssanetwork
PEAHiVEPlatform-ssanetwork
pea-hive-platform-ssanetwork-040917-2.jpg
pea-hive-platform-ssanetwork-040917-2.jpg
pea-hive-platform-ssanetwork-040917-3
pea-hive-platform-ssanetwork-040917-3
pea-hive-platform-ssanetwork-040917-4
pea-hive-platform-ssanetwork-040917-4

รายละเอียด IoT Gateway Wyse 3030 thin client

  >>http://bit.ly/2gcjMqX

pea-hive-platform-ssanetwork-040917-5
pea-hive-platform-ssanetwork-040917-5
pea-hive-platform-ssanetwork-040917-6
pea-hive-platform-ssanetwork-040917-6
pea-hive-platform-ssanetwork-040917-7
pea-hive-platform-ssanetwork-040917-7

ชมภาพบรรยากาศในงานเพิ่มเติม >>http://bit.ly/2xVitV5

สอบถามรายละเอียด

ชื่อของคุณ (required)

เบอร์โทรศัพท์ (required)

อีเมล์ของคุณ (required)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here