File Download (.pdf) StartUp Thailand 2018 (17-20/05/2018)

1.StartUpThailand2018_Dell_EMC_Realizing 2030 A Divided NewVision of the Future_170518

2.StartUpThailand2018_Dell_EMC_OEM_FutureMaking_IoT_and_AI_Technology_and_Biz_Opportunities_170518

3.StartUpThailand2018_NVIDIA_Accelerated_Computing_for_AI_and_BigData_170518

4.StartUpThailand2018_DellEMC_Transform_IT_to_Accelerate_the_StartUp_Business_170518

5.StartUpThailand2018 _NVIDIA_AI_Deep LearningOverview_170518

6.StartUpThailand2018_Microsoft for Startups & Microsoft 365_180518

7.StartUpThailand2018_DellEMC_Work Force Transformation Start Up_180518

8.StartUpThailand2018_NIDA_ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีBig Dataและการนาไปใช้ในธุรกิจ Start Up_190518

9.StartUpThailand2018_Depa_Poewer_Big Data_in_Smart City_190518

10.StartUpThailand2018_NIDA_Update trend_Free_digital marketing metric_for_startUp_190518

11.StartUpThailand2018_BangKokAI_AI Application in Retails_190518

12.StartUpThailand2018_Machine_Learning_and_AI_in_Finance_200518

13.StartUpThailand2018_DellEMC_BigData_200518

14.StartUpThailand2018_NIDA_Big Data Business Intelligence and Business Analytics _200518

15.StartUpThailand2018_BangkokAI_Deep Learning_for_beginners_200518

กรุณากรอกชื่อ,อีเมล ข้อมูลก่อนดาวน์โหลดข้อมูล

  เบอร์มือถือ (required)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

   ชื่อของคุณ (required)

   เบอร์โทรศัพท์ (required)

   อีเมล์ของคุณ (required)

   หัวข้อ

   ข้อความของคุณ