Internet of Things

หน้าแรก Internet of Things
Internet of Things

Innovation

HOT NEWS

ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อทุกสิ่ง (IoT) ช่วยพัฒนาการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น

ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อทุกสิ่ง (IoT) ช่วยพัฒนาการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น เทศบาลเมืองแสนสุข ประเทศไทย มุ่งหน้าสู่การพัฒนาบริการดูแลสุขภาพสำ หรับผู้สูงอายุในพื้นที่ไปแล้ว 50% ด้วยการใช้ The Internet of Things (IoT) ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อทุกสิ่ง ในอุปกรณ์ติดตามสุขภาพแบบสวมใส่ได้  อ่านบทความ...