Dell OEM Hardware

หน้าแรก ฮาร์ดแวร์ Dell OEM Hardware
Dell OEM Hardware

Innovation

HOT NEWS

ทาง บริษัท เอส เอส เอ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ยี่ห้อเดลล์ ให้ทางมหาวิทยาลัยจำปาสัก

ทาง บริษัท เอส เอส เอ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) SSA Network (Thailand) มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ยี่ห้อเดลล์ ให้ทางมหาวิทยาลัยจำปาสัก เพื่อใช้ในการฝึกอบรมและเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยจำปาสักต่อไป เมื่อวันที่...