Dell OEM Hardware

หน้าแรก ฮาร์ดแวร์ Dell OEM Hardware
Dell OEM Hardware

Innovation

HOT NEWS

SSA Network Thailand 1 ใน 6 ของภาคเอกชน ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ Nida ให้เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart...

#SSA_Network_Thailand เอส เอส เอ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย)  เป็น 1 ใน 6 ของหน่วยงานภาคเอกชน ที่ได้รับเกียรติร่วมพิิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการออกแบบและพัฒนา #สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ให้เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart Campus) ระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ...