#SSA_Network_Thailand เอส เอส เอ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย)  เป็น 1 ใน 6 ของหน่วยงานภาคเอกชน ที่ได้รับเกียรติร่วมพิิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการออกแบบและพัฒนา #สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ให้เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart Campus) ระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ หน่วยงานภาคเอกชน 6 แห่ง วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องชัยพฤกษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  #IoT_ASEAN
#NiDaS2C #IoT #SmartCity #BigData #NidaSmartCompactCity #SmartCampus

NiDaS2C-SSA-Network-4
SSA Network Thailand 1 ใน 6 ของภาคเอกชน ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ Nida ให้เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
NiDaS2C-SSA-Network-5
SSA Network Thailand 1 ใน 6 ของภาคเอกชน ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ Nida ให้เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
NiDaS2C-SSA-Network-7
SSA Network Thailand 1 ใน 6 ของภาคเอกชน ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ Nida ให้เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชนทั้ง 6 แห่ง แสดงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการออกแบบและพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart Campus) หลังจากการลงนาม  ( โดยในภาพมี #SSA_Network_Thailand ที่ 2 จากขวา)

เอส เอส เอ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) และภาคเอกชนทั้ง 6 มีการวางโครงการความร่วมมือกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยความร่วมมือนี้ จะมุ่งเน้นที่จะนำมิติด้านต่าง ๆ ของเมืองอัจฉริยะ ได้แก่

  • พลังงานอัจฉริยะ  (Smart Energy) อาคารอัจฉริยะ (Smart Building)
  • สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ  (Smart Environment)   การสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility)
  • ชุมชนอัจฉริยะ  (Smart Community)    เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)
  • การบริหารจัดการอัจฉริยะ  (Smart Governance) และนวัตกรรมอัจฉริยะ (Smart Innovation)

มาประยุกต์ใช้ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะต้นแบบ

และการร่วมลงนามกับหน่วยงานภาคเอกชนทั้ง 6 หน่วยงานในครั้งนี้ถือเป็นบันไดก้าวแรกที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จะมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะโดยได้เข้าร่วมการประกวดการออกแบบเมืองอัจฉริยะ Smart Cities-Clean Energy ครั้งแรกของประเทศไทย

ในชื่อโครงการ มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ รู้รักษ์พลังงาน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (NIDA Smart Compact City) ซึ่งจัดโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับมูลนิธิอาคารเขียวไทย โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities – Clean Energy) ในครั้งนี้ คือ จะได้แนวทางในการพัฒนาเมืองของชุมชนที่มีผลต่อการลดความต้องการพลังงานและการใช้พลังงานสูงสุด ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและเกิดการเรียนรู้ด้านพลังงานสู่ชุมชนผ่านกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์

(Cr : FB/Nidas2c, smartachieve.co)

nidas2c-ssanetwork-1
SSA Network Thailand 1 ใน 6 ของภาคเอกชน ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ Nida ให้เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
nidas2c-ssanetwork-2
SSA Network Thailand 1 ใน 6 ของภาคเอกชน ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ Nida ให้เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
nidas2c-ssanetwork-3
SSA Network Thailand 1 ใน 6 ของภาคเอกชน ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ Nida ให้เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here